Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 27. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af Tillægsbevilling - demografi på sektor serviceydelser for ældre
3. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo april 2020
4. Godkendelse af Brandsikkerhed i plejeboliger og botilbud i Aalborg Kommune
5. Godkendelse af Deling af budget vedr. Servicelovens § 110
6. Godkendelse af Procedure for udpegning af medlemmer til afdelingsbestyrelser på plejehjem
7. Orientering om nedsættelse af styregruppe med henblik på udvikling af koncept for forebyggelse af ensomhed blandt ældre
8. Orientering om Plan for genåbning af uvisiterede tilbud i Handicapafdelingen
9. Orientering om Plan for genåbning af aktivitets- og samværstilbud samt interne tilbud om beskyttet beskæftigelse
10. Orientering om Plan for øget genoptagelse af fysisk bostøtte i Handicapafdelingen
11. Orientering om Plan for og genåbning for af besøg på Aalborg Kommunes Plejehjem
12. Orientering om Gradvis ophævelse af besøgsrestriktionerne på handicapområdet
13. Orientering om status på Corona/COVID 19-situationen
14. Orientering fra rådmand og direktør
15. Eventuelt
16. Godkendelse af referat