Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Tema - Fællesmøde med ledergruppen for Ungestrategien
3. Godkendelse af indstilling til fremtidig organisering af FGU
4. Godkendelse af Strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
5. Orientering og drøftelse af pejlemærker udledt af oplæg på KLs Børne- og Ungetopmøde 2018
6. Orientering om nyt kommissorium for revidering af Fællestilbuddene
8. Godkendelse af økonomirapport pr. 31.3.18 - bilag eftersendes
9. Godkendelse af ansøgning til pulje vedr. Integrations- og Beskæftigelsesambassadør
10. Orientering om Projekt Vækst Via Viden
11. Orientering om årsresultatet for 2017 for Kontrolteamet
12. Orientering om status på iværksatte initiativer målrettet at flere unge bliver faglærte
13. Orientering fra rådmand og direktør
14. Eventuelt

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
16. Eventuelt - lukket

Åben

17. Godkendelse af referat