Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Budgetforslag 2015-18
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
4. Orientering: Strukturændringer i redningsberedskabet
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse: Miljø- og Energiudvalget - mødedatoer 2015
Beslutning: Udsat
6. Anbefaling: Sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse: Handlingsplan for Bæredygtighedsstrategi 2013-16
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse: Kompetencedelegation for strategiske beslutninger o.lign. af plan-lægningsmæssig karakter på varmeområdet
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse: Kompetencefordeling for opgaver inden for spildevandsplanlægning
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse: Snitfladeaftale mellem Miljø- og Energiudvalget og By- og Land-skabsudvalget 2014-18
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse: Kompetencefordeling i forbindelse med miljøvurdering af kommuneplan og lokalplaner
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse: Kompetencefordeling i forbindelse med VVM-sager
Beslutning: Godkendt
13. Anbefaling: Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode)
Beslutning: Anbefales
14. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

17. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
19. Eventuelt
Beslutning: Intet