Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 27. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af udpegning af midlertidig næstformand i Sundheds- og Kulturudvalget
3. Orientering om rapport fra WHO vedr. evidens for anvendelse af kultur på sundhedsområdet
Bilag til punkt 3
 
4. Opfølgning på Sundheds- og Kulturudvalgets visionsdrøftelse
5. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo april 2020
6. Godkendelse af informationskampagne om naturoplevelser i Aalborg Kommunes Landdistrikt
7. Godkendelse af medfinansiering af byfornyelsesmidler til nedrivninger og områdefornyelse i landdistriktet
8. Godkendelse af særpulje til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner med virke i landdistriktet
9. Godkendelse af udpegning af repræsentanter og suppleanter til §17, stk. 4-Landddistriktsudvalget
10. Godkendelse af uddeling af midler fra musiker-, arrangør- og projektpuljen
11. Godkendelse af bemyndigelse til at indgå Centralbibliotekskontrakt mellem Aalborg Bibliotekerne og Slots- og Kulturstyrelsen
12. Orientering
13. Eventuelt
14. Godkendelse af referat
15. Underskriftsblad