Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. juni 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Drøftelse af Budget 2023-2026 for Sundhed og Kultur
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af indstillinger af ansøgninger til Aalborg Kommunes kunstpuljer
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Vision for Aalborg Bibliotekerne
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommissorium for ny Fritidspolitik
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af tema om markedsføring af bosætning målrettet børnefamilier i landdistriktet
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forslag til udmøntning af budgetbrik vedrørende unges trivsel og fysiske aktivitetsniveau
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af model for decentralisering af Borgerservice
Beslutning: Godkendt
9. Drøftelse af udkast til Klimaplan og Klimatilpasningsplan
Beslutning: Drøftedes
10. Drøftelse og beslutning af opfølgning på 'Mere tid til kerneopgaven' i Sundhed og Kultur
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Drøftelse af afrapportering fra projekt vedr. synergieffekter på sundhedsområdet i Sundhed og Kultur
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering om årsregnskab mv. 2021 for 13 selvejende kulturinstitutioner
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Orientering om aktivitetstal for 2021 for sektoren kultur og biblioteker
Beslutning: Til orientering
14. Orientering
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
17. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt